Avís legal

Avís legal

1. Termes & Condicions legals

Aquesta pàgina web (www.asigestsegur.com) és propietat de la mercantil ASIGESTSEGUR SL CORREDORIA D'ASSEGURANCES (en endavant ASIGEST SEGUR) i té per objecte facilitar als usuaris d'Internet informació sobre els serveis i activitats prestats per l'empresa, així com també mostrar la seva imatge corporativa.
L'ús del lloc web www.asigestsegur.com implica l'acceptació incondicional dels següents Termes & Condicions d'ús. Per aquest motiu, li preguem que llegeixi detingudament els mateixos abans de procedir a l'ús d'aquesta pàgina. En cas que no accepti algun dels Termes & Condicions legals d'aquest lloc web, li recordem que haurà d'abstenir de fer ús del mateix.
Us advertim igualment que ASIGEST SEGUR, com a titular del web, es reserva el dret discrecional de canviar, modificar, afegir, eliminar o substituir aquests Termes & Condicions en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís als usuaris. En conseqüència, li recomanem que visiti aquest apartat cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web per tal que pugui verificar el contingut d'aquests Termes & Condicions i els possibles canvis en els mateixos.


2. Titularitat i informació general

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que el titular del lloc web és ASIGEST SEGUR, amb domicili a Terrassa, Av. Jaume i 330 i CIF. B65152779, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 41410, foli 206, full B-393.207.
ASIGEST SEGUR està inscrita en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el núm J-2747 i té Concertada una assegurança de responsabilitat civil i posseeix Capacitat Financera segons el que estableix la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d'Assegurances i Reassegurances Privades.
ASIGEST SEGUR no posseeix cap tipus de participació en entitat asseguradora alguna ni tampoc està participada per cap entitat d'aquesta naturalesa, per la qual cosa li oferim un assessorament professional i imparcial.


3. Informació del Servei

A través d'aquest lloc web, ASIGEST SEGUR ofereix als seus clients la possibilitat de sol • licitar la contractació de pòlisses d'assegurança, si bé la decisió d'assegurar o no el risc demanat pels nostres clients correspon, únicament i exclusivament, a les entitats asseguradores amb les que col • laborem.
A fi de poder donar compliment a la seva sol • licitud, ASIGEST SEGUR haurà de cedir les dades personals que ens faciliti a les Companyies d'Assegurances amb què col • laborem.
ASIGEST SEGUR li garanteix que aquesta cessió de dades s'ajusta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades pot consultar la nostra política de privacitat.
De conformitat amb el que disposa l'article l'article 26 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades, li comuniquem que l'oferta que presentem als nostres clients és el resultat de l'assessorament independent i objectiu prestat per ASIGEST SEGUR qui, entre assegurances del mateix tipus ofert per diferents entitats asseguradores, proposa el que, segons el nostre criteri professional, millor s'adapta a les seves necessitats, tenint en compte tant la informació aportada pel client, com la nostra experiència en el mercat assegurador .
El preu total que hagi d'abonar per la pòlissa sol • licitada serà el que, llevat d'error o omissió de la Companyia Asseguradora, consti en la proposta que li farem arribar. En tot cas, el preu ofert per ASIGEST SEGUR inclou tots els conceptes possibles, tant si es tracta de despeses, impostos o honoraris, de manera que no es veurà obligat a abonar una quantitat diferent o addicional a la consignada en l'oferta que li traslladem.
Les ofertes realitzades per ASIGEST SEGUR a la seva sol.licitud d'assegurança tindran una vigència limitada i improrrogable de 15 dies, comptat des de la data en què rebi l'oferta. Transcorregut aquest període sense que hagi contractat la pòlissa, l'oferta perdrà tota la seva validesa i eficàcia, i no és vinculant per ASIGEST SEGUR.


4. Dret de desistiment

L'informem que, en virtut del que disposa l'article 10 de la Llei 22/2007, de 11 de juliol, de Comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors, disposa d'un termini de catorze (14) dies naturals per desistir del contracte d'assegurança que hagués pogut contractar, sense necessitat d'indicar els motius del desistiment i sense cap penalització, sempre que no hagi esdevingut el fet danyós objecte de cobertura. Aquest termini es començarà a comptar des de la data de celebració del contracte o des del dia en què rebi les condicions contractuals i altra informació exigida legalment.
Aquest termini de desistiment serà de trenta (30) dies naturals en cas que el contracte celebrat tingui per objecte una assegurança de vida d'una durada superior a sis mesos. A partir de la data en què es comuniqui el dret de desistiment, cessarà la cobertura del risc per part de l'assegurador i el prenedor de l'assegurança té dret a la devolució de la prima que hagi pagat, llevat de la part corresponent al període de temps en què el contracte hagués tingut vigència.
El dret de desistiment no és aplicable a aquells contractes d'assegurança subscrits per donar compliment a una obligació d'assegurament del prenedor.
Per exercir el dret de desistiment pot dirigir-se a ASIGEST SEGUR mitjançant comunicació escrita remesa a l'Av. Jaume I 330, 08226 Terrassa, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça asigestsegur@asigestsegur.com


5. Atenció al client

Disposem, d'acord amb el que disposa l'article 44 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades, d'un servei extern d'Atenció al Client per resoldre les queixes i reclamacions. A aquests efectes, pot dirigir-se a:

CROWE HORWATH
BARCELONA
Av. Diagonal, 429, 5a Planta
08036 Barcelona
Tel. +34 93 218 36 66
Fax +34 93 237 25 abr

L'informem així mateix, en compliment del que disposa l'article 8 Ordre ECO / 734/2004, d'11 març, que ASIGEST SEGUR disposa d'un Reglament de Defensa del Client que regula l'activitat d'aquest servei, així com un model de reclamació.
Addicionalment, i en virtut del que disposa l'article 9 de la precitada Ordre ECO / 734/2004, de 11 de març, l'informem que el termini màxim per resoldre una queixa o reclamació pel Servei d'Atenció al Client serà de dos mesos des de la presentació de la mateixa.
En cas de disconformitat amb el resultat, o transcorregut el termini de dos mesos sense haver obtingut una resposta del Servei d'Atenció al Client, l'informem del seu dret a formular la seva queixa o reclamació davant el Comissionat per a la Defensa de l'Assegurat i del Partícip en plans de Pensions, mitjançant escrit dirigit a la següent adreça:

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Servicio de Reclamaciones
Paseo de la Castellana 44
28046 Madrid
Correu electrònic: reclamaciones.seguros@meh.es

Li recordem que l'admissió i tramitació de reclamacions davant el Comissionat per a la Defensa de l'Assegurat i del Partícip en Plans de Pensions, requereix que les mateixes hagin estat formulades prèviament per escrit al Servei d'Atenció al Client.
La presentació de les queixes i reclamacions podrà efectuar-se, personalment o mitjançant representació, segons el procediment recollit en l'article 11 de l'Ordre ECO / 734/2004, d'11 març.
La normativa que regula la transparència de les operacions d'assegurances i la protecció del client es troba recollida, fonamentalment, en les següents disposicions normatives:
(i) Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
(ii) Llei 22/2007, de 11 de juliol, de Comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
(iii) Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades.
(iv) Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer.
(v) Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del contracte d'assegurança.
(vi) Ordre ECO / 734/2004, de 11 de març, sobre els Departaments d'Atenció a Clients.
(vii) Recomanació de la Comissió Europea de 4 d'Abril de 2001 relativa als principis aplicables als òrgans extrajudicials de resolució consensual de litigis.


6. Propietat Industrial i Intel • lectual

Tret que s'indiqui expressament el contrari, l'accés a aquesta pàgina web li confereix un dret limitat, intransferible i no exclusiu d'ús, visualització i navegació a través de la mateixa, permetent així mateix utilitzar el material proporcionat per a ús personal i no comercial Aquest dret queda condicionat, evidentment, a l'estricte compliment de les previsions contingudes en aquests Termes & Condicions.
Aquesta pàgina web conté informació, programari, marques, fotografies, vídeos, textos, gràfics, música, suggeriments, comentaris, idees, notes, dibuixos, articles i altres materials (col • lectivament denominats com 'Contingut') que estan protegits per drets de propietat intel • lectual i / o industrial, que són titularitat de ASIGEST SEGUR o de terceres persones.
ASIGEST SEGUR ostenta la titularitat o la llicència d'ús del contingut, estant facultada per a realitzar el disseny, planificació, modificació, substitució i millora d'aquest Contingut. El dret limitat d'ús que li confereix l'accés a aquesta pàgina web no li permet, en cap cas, copiar, reproduir, modificar, publicar, transmetre, distribuir, alienar o, de qualsevol manera, disposar del contingut, en tot o en part , o explotar comercialment.


7.- Cookies

L'informem que aquesta pàgina web recull informació no personal identificable per mitjà de 'cookies'.
Les 'cookies' són petits arxius de text que es col • loquen en el seu ordinador a fi d'identificar el seu Navegador d'Internet i les activitats que realitza a la nostra pàgina.
Aquestes 'cookies' s'usen amb diferents fins, com ara estalviar temps a l'hora d'utilitzar el nostre lloc web (Ex. Estalviant temps evitant que hagi d'entrar novament en la selecció d'idioma cada vegada que visiti la nostra pàgina web); permetre'ns controlar estadísticament l'ús que fa de la nostra pàgina web, ajudant-nos d'aquesta manera a millorar la nostra oferta on-line.
L'informem que vostè. Pot rebutjar les 'cookies' si així ho desitja, sense que això li impedeixi utilitzar la nostra pàgina web. De la mateixa manera, posem en el seu coneixement que la majoria dels navegadors ofereixen instruccions sobre com rebutjar 'cookies' amb caràcter general o perquè li indiqui que està rebent una 'cookie' en un determinat moment. El més normal és que la secció 'Ajuda' de la barra d'eines del seu Navegador li indiqui com dur a terme aquestes tasques.
No obstant això, l'informem que determinats productes, ofertes, característiques o recursos del nostre lloc web poden no operar correctament si no permet l'ús de 'cookies', perdent d'aquesta manera una sèrie d'avantatges.


8. Exclusió de garanties

Tingueu en compte les següents exclusions de garanties:
a) Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web
ASIGEST SEGUR no garanteix l'accés ininterromput i correcte funcionament d'aquesta pàgina web, ni tampoc que la mateixa es trobi lliure de defectes, errors, virus informàtics o altres components nocius.
En el cas que ASIGEST SEGUR apreciï qualsevol d'aquestes circumstàncies anòmales, intentarà solucionar tan aviat com sigui possible, però no assumirà cap mena de responsabilitat en aquest sentit, especialment pel que fa al possible contagi del seu ordinador per un virus allotjat en aquesta pàgina web.
Per això, us recomanem que abans d'iniciar la navegació a través d'aquest lloc web tingui instal • lat i degudament actualitzat un programari antivirus, que li permeti detectar qualsevol possible virus que hagi pogut infectar aquesta pàgina. Malgrat aquesta recomanació, l'informem igualment que la instal • lació d'un programari antivirus i les seves actualitzacions no suposen una garantia absoluta enfront de possibles contagis per virus informàtics.
En conseqüència, ASIGEST SEGUR no admetrà cap tipus de responsabilitat de cap classe pels danys que es puguin causar en el seu equip informàtic i que tinguin el seu origen en l'accés o ús d'aquesta pàgina web o en la descàrrega de productes, ofertes, continguts i / o material disponibles a la mateixa.
b) Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts
Els recursos, informació, contingut i altres materials d'aquesta pàgina web han estat proporcionades bé per ASIGEST SEGUR bé per fonts alienes a aquesta. Per aquest motiu, ASIGEST SEGUR no pot garantir la fiabilitat, idoneïtat, veracitat, exactitud i actualitat dels recursos, informació i continguts facilitats per fonts externes. L'ús particular que vostè. Faci dels recursos, informació, contingut i altres materials d'aquesta pàgina web són de la seva exclusiva responsabilitat.
Per obtenir una informació més precisa i fiable sobre qualsevol contingut, li suggerim que es posi en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic asigestsegur@asigestsegur.com i intentarem atendre directament la seva sol • licitud i, si això no és possible, li facilitarem, si s'escau, les dades de les fonts que ens van proporcionar els continguts en qüestió, a fi que pugui vostè. contactar amb les mateixes.
c) Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines
ASIGEST SEGUR pot proporcionar diferents tipus d'enllaços ('links') a altres llocs web que siguin titularitat de tercers, o que siguin controlades o operades, total o parcialment, per aquestes. Aquests enllaços ('links') es proporcionen exclusivament per facilitar-li un accés ràpid a altres llocs web on trobar informació que pogués ser del seu interès.
Advertim, però, que els continguts d'aquests llocs web als quals accedeixi a través d'enllaços ('links') no es troben sota el control de ASIGEST SEGUR, i en cas que vostè. Decideixi accedir al lloc web enllaçat, ho fa per seu exclusiu compte i risc. El fet que ASIGEST SEGUR faciliti un enllaç al lloc web d'una tercera persona no vol dir que aprovem, autoritzem o patrocinem aquest lloc web o que ens trobem, d'alguna manera, associats amb aquesta tercera persona. Qualsevol menció als productes o serveis oferts a través de la pàgina web titularitat d'una tercera persona, el que es facilita únicament per motius de comoditat i informació, no constitueix una aprovació ni recomanació d'aquests productes o serveis per part de ASIGEST SEGUR.
D'acord amb l'anterior, ASIGEST SEGUR tampoc assumeix cap mena de responsabilitat en relació amb les opinions, comentaris o manifestacions abocades per aquestes terceres persones en les seves pròpies pàgines web.


9. Legislació i Jurisdicció

Els presents Termes & Condicions seran interpretats de conformitat amb les lleis espanyoles. L'exercici de qualsevol acció relacionada amb l'ús d'aquesta pàgina web o amb els presents Termes & Condicions estarà sotmès a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona (Espanya) renunciant vostè. A qualsevol altre fur que, si escau, pugui correspondre.


10.- Nul•litat

Si qualsevol previsió continguda en aquests Termes & Condicions resultés ser il • legal, nul o, per qualsevol motiu, ineficaç, llavors la mateixa s'entendrà exclosa d'aquests Termes & Condicions i no afectarà la validesa i eficàcia de la resta de previsions.

El seu navegador està antiquat!

Actualitzi el seu navegador per poder navegar correctament aquesta plana. Actualitzar el meu navegador ara

×